Ogólne Warunki Rezerwacji Pobytu
oraz
Prawa i Obowiązki Gości
w Centrum Ułan Spa w Bytowie

Zasady ogólne:

 1. Właścicielem i zarządzającym Centrum Ułan Spa w Bytowie jest EVART Wiktorowicz spółka jawna – zwana w dalszej części EVART.
 2. Prawa i obowiązki Gości związane z rezerwacją pobytu w Centrum Ułan Spa określają niniejsze Ogólne Warunki Rezerwacji Pobytu.
 3. OWRP są dostępne w recepcji Centrum Ułan Spa w Bytowie oraz na stronie www.ulanspa.pl.

Zgłoszenie pobytu i zawarcie umowy:

 1. Zgłoszenie pobytu niezależnie od jego rodzaju następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości w określonym terminie. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej www.ulanspa.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz zaakceptowaniem treści OWRP. Skutki wpłaty zadatku określone zostały w punkcie-Warunki płatności oraz w punkcie-Rezygnacja z pobytu.
 3. EVART zastrzega sobie prawo do zmiany położenia zarezerwowanego pokoju z zachowaniem jego standardu.

Warunki płatności.

 1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
 2. Z uwagi na nieprzewidywany wzrost cen nośników energii zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 20% ustalonej ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie rezerwacji.
 4. Pozostała kwota za pobyt winna być wpłacona przez Gościa w recepcji Centrum Ułan Spa gotówką, kartą kredytową lub przelana na rachunek bankowy najpóźniej do dnia przyjazdu. Wpłata na rachunek bankowy podlega stwierdzeniu na podstawie okazanego dowodu wpłaty. Podstawą uznania zapłaty dokonanej w formie przelewu bankowego jest uznanie rachunku bankowego przez EVART.
 5. Gość jest uprawniony do wprowadzania na teren Centrum Ułan Spa zwierzęta z zastrzeżeniem, że EVART może odmówić wstępu na teren Centrum Ułan Spa Gościom, którzy posiadają zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, w tym psy odpowiedniej rasy uznawane za niebezpieczne. Opłata za zwierzęta wynosi: 50zł za dobę, przy czym pobyt ze zwierzęciem winien być zgłoszony i uzgodniony przed przyjazdem.
 6. EVART zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kluczy do pokoju w przypadku niedokonania wpłaty zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 3. OWRP.
 7. W przypadku niezgłoszenia przez Gościa przyjazdu w terminie późniejszym, rezerwacja pobytu jest gwarantowana do godziny 9-tej dnia następnego od dnia wskazanego w rezerwacji jako data rozpoczęcia pobytu. Po tej godzinie rezerwacja jest uznawana za anulowaną, zaś wpłacony zadatek podlega w całości zatrzymaniu.
 8. Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatny pobyt musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka. W razie braku stosownego dokumentu lub w przypadku odmowy jego udostępnienia zniżki nie przysługują.

Prawa Gościa:

 1. Gość ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie EVART na warunkach określonych dokonaną rezerwacją, umową, w tym OWRP.
 2. Goście uprawnieni są do otrzymania koniecznej pomocy i opieki oraz zgłaszania wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu w recepcji Centrum Ułan Spa.

Obowiązki Gościa:

 1. Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji Centrum Ułan Spa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa oraz do własnoręcznego wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik recepcji będzie uprawniony do odmowy wydania klucza do pokoju.
 2. Od chwili rozpoczęcia pobytu Gość zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Centrum Ułan Spa dotyczących pobytu.
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, w tym do przepisów pożarowych, obowiązujących w miejscu zakwaterowania.
 4. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 5. W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa OWRP, prowadzącego lub mogącego prowadzić do szkody w mieniu lub na osobie lub do naruszenia interesów innych Gości, EVART może odmówić sprawcy naruszeń dalszego świadczenia usług. Osoba taka zobowiązana jest w takim wypadku do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu EVART, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne wyrządzone szkody oraz do opuszczenia terenu Centrum Ułan Spa.
 6. W pomieszczeniach Centrum Ułan Spa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz innych podobnych środków, w tym papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) na poczet kosztów doprowadzenia pomieszczenia do stanu poprzedniego, w tym w szczególności neutralizowania woni tytoniu lub innych podobnych palonych środków.
 7. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób uprawnionych.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi i upewnić się, że drzwi nie mogą być otwarte bez użycia klucza.
 9. EVART może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył OWRP, wyrządził szkodę na mieniu EVART lub innych Gości albo szkodę na osobie innych Gości, personelu EVART lub innych osób przebywających w Centrum Ułan Spa, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 10. Gość, który w czasie pobytu posiada zwierzęta zobowiązany jest do sprawowania nad nim należytej pieczy, w szczególności wyprowadzania ich na uwięzi i w kagańcach, sprzątania nieczystości, nie wprowadzania ich do pomieszczeń przeznaczonych do konsumpcji.

Doba hotelowa i warunki pobytu:

 1. Pokój w Centrum Ułan Spa wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Gość jest przyjmowany na określony czas trwania pobytu.
 4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji Centrum Ułan Spa do końca obowiązującej Gościa doby hotelowej w ramach ustalonej długości pobytu. EVART umożliwi przedłużenie pobytu w miarę posiadania wolnych pokoi.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w czasie przypadającym po zakończonej dobie hotelowej jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po zakończeniu doby hotelowej EVART naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w Centrum Ułan Spa w godzinach od 15:00 do 22:00.
 8. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji Centrum Ułan Spa oraz wyłożonego w pokoju.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 do 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Gość i osoby korzystające z usług Centrum Ułan Spa mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji EVART przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je do utylizacji.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Reklamacje:

 1. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi warunkami pobytu powinny być zgłaszane niezwłocznie jeszcze w trakcie trwania pobytu tak, aby umożliwić EVART usunięcie ewentualnych nieprawidłowości jeszcze w trakcie jego trwania.
 2. Reklamacje należy składać na recepcji Centrum Ułan Spa, zaś po wyjeździe pisemnie na adres: ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów lub na adres mailowy: hotel@ulanspa.pl.
 3. Ewentualne reklamacje nie wpływają na terminy i wysokość płatności.
 4. O sposobie załatwienia złożonej na piśmie reklamacji, Gość zostanie poinformowany pisemnie.

Odpowiedzialność:

 1. EVART ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów usuwania szkód powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających, w trakcie trwania pobytu. Za zachowania osób niepełnoletnich, w tym spowodowane przez te osoby szkody odpowiadają ich opiekunowie prawni. Za szkody wyrządzone przez zwierzę, w tym wyrządzone na mieniu lub na osobie pełną odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę. Gość jest zobowiązany do zawiadomienia EVART o powstaniu szkody niezwłocznie.
 3. EVART nie ponosi odpowiedzialności za wady lub niewykonanie obowiązków związanych z wykonaniem zobowiązań, które były oferowane jako usługi podwykonawców (np. organizacja wycieczki z miejsca docelowego, wynajęty samochód, imprezy fakultatywne, etc.).
 4. Odpowiedzialność EVART z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji Centrum Ułan Spa. EVART ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.

Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. EVART nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem po stronie Gościa.
 2. EVART zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w każdym czasie przed jego rozpoczęciem w wypadku stanu wyższej konieczności spowodowanej zdarzeniem losowym z przyczyn niezależnych od EVART. W takim wypadku EVART zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub zwrot uiszczonej należności.
 3. Z uwagi na bogatą ofertę proponowanych usług, w tym organizacja bankietów, przyjęć okolicznościowych, wesel, EVART nie może zagwarantować kompletnej ciszy w trakcie trwania całego pobytu. Jednakowoż Gość, w przypadku preferowania formy pobytu zapewniającej odpowiedni poziom ciszy, jest zobowiązany, aby w trakcie dokonywania rezerwacji poinformować pracownika o chęci zajęcia pokoi oddalonych od tych części Centrum Ułan Spa, które z uwagi na ich przeznaczenie mogą powodować powstawanie hałasu.
 4. EVART zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z użytkowania (remonty, przeglądy, obłożenie obiektu, awaria) niektórych atrakcji.

Rezygnacja z pobytu; niewykonanie umowy:

 1. Rezygnacja z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia na adres: EVART Wiktorowicz spółka jawna ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów lub na adres mailowy: hotel@ulanspa.pl.
 2. W przypadku rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy, EVART zwraca w całości kwotę wpłaconego przez Gościa zadatku.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie późniejszym niż 45 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy, EVART jest uprawniona do zachowania wpłaconego przez Gościa zadatku.
 4. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się także w przypadku rezygnacji z pobytu i niewykonania przez Gościa zawartej umowy przy rezerwacjach dokonanych przez Gości z wyprzedzeniem mniejszym niż 45 dni bez względu na to, w jakim czasie Gość złoży oświadczenia o rezygnacji z pobytu.